top of page

Indaba Yethu

Mayelana

I-Mmabana Arts, Culture and Sport Foundation yasungulwa ngokoMthetho kaMmabana onguNombolo 07 wezi-2000 njengoba uchitshiyelwe, futhi iyisheduli ye-PFMA 3C Inhlangano Yomphakathi yoMnyango Wezobuciko, Amasiko, Ezemidlalo Nokungcebeleka esiFundazweni saseNyakatho Ntshonalanga.

pic46.jpg

Umsebenzi

I-Mmabana Arts, Culture and Sport Foundation izibophezela ekuthuthukiseni, ekukhuthazeni, ekuthuthukiseni nasekukhuthazeni iqoqo eliphelele lezoBuciko, IMidlalo Yezobuciko kanye namakhono asekelayo, ubungcweti, ubuchwepheshe kanye nokwenza kahle esiFundazweni saseNyakatho Ntshonalanga naseNingizimu Afrika ngokwenza lokhu:

  • Ukuba yinhlangano yobungcweti yezoBuciko, Amasiko Nezemidlalo emi phezu kwalezi zinsika: Imfundo yobuciko, ukuthuthukiswa, nokuqeqeshwa, ukwenza kanye nokudala kanye nokuhlonza ithalente.

  • Ukukhuthaza bonke ababambiqhaza, okuhlanganisa zonke iziphathimandla nemiphakathi ekugcinweni nasekuthuthukisweni kwengqalasizinda yezobuciko nemidlalo yobuciko futhi lapho kungenzeka khona kusetshenziswe izinkundla ezikhona kuzo zonke ezinye izifunda zesiFundazwe.

  • Ukuzithuthukisa njengenhlangano yezemidlalo yezobuciko, amasiko kanye nezobuciko, ngokuhambisana neNqubomgomo yesiFundazwe, kazwelonke kanye neyamasiko.

  • Ukuba inhlangano eyabelana ngezinsiza ezibophezele ekudaleni ukubhaliswa kwezakhamizi zesiFundazwe saseNyakatho Ntshonalanga. 

  • Ukuba yinhlangano exube imikhakha eyahlukene eyethula amafomu emidlalo yobuciko nemikhakha ehlukene, izinhlelo kanye nezinkonzo emiphakathini kuzo zonke izifunda zeSifundazwe saseNyakatho Ntshonalanga.

IMG-20220528-WA0024.jpg

Umbono

Ukuhola ekuthuthukisweni, ekuthuthukisweni kwezimboni, ekusebenzeni nasekufundiseni ezobuciko, amasiko kanye nemidlalo yezobuciko kubantu besiFundazwe saseNyakatho Ntshonalanga naseNingizimu Afrika.

bottom of page