top of page
Acting1.jpg
IMG-20220528-WA0023.jpg

ISICELO SOMfundaze

2022

Usuku Lokuvula:

30 Meyi 2022

Idethi yokuvala

I-Mmabana Arts, Culture, and Sports Foundation ngalokhu inikeza abafakizicelo ithuba lomfundaze wezifundo ze-undergraduate ne-postgraduate ngaphakathi kwemikhakha yokufunda ye-Performing and Visual Arts. 

IZIDINGO ZOKUFANELEKA / IMIBANDELA YOKWAMUKELA 

Abafakizicelo kumele banelise lezi zidingo ezincane ezilandelayo zokucatshangelwa: 

 • Izakhamizi zaseNingizimu Afrika ezihlala esifundazweni saseNyakatho Ntshonalanga.

 • Ubufakazi bemali engenayo okungukuthi ama-pay slip ezinyanga ezi-3 omfakisicelo, umzali noma umbheki (uma eqashiwe). 

 • Isidingo sezimali esifakazelwe lapho sikhona okungukuthi incwadi efungelwe kanye nencwadi ekhuthazayo. 

 • Ukwamukelwa / ukwamukelwa eSikhungweni semfundo saseNingizimu Afrika esigunyaziwe ukuze uthole iziqu ezihlosiwe.

IZIDINGO

Abafakizicelo kumele balethe le mibhalo eyimpoqo elandelayo kanye nefomu lesicelo elinqunyiwe:

IZIDINGO

OKUSHIWO

IZINDLEKO

 • Ikhophi eqinisekisiwe kamazisi (ikhophi eqinisekisiwe ngaphambi kwezinyanga eziyi-6).

 • Ubufakazi bokwamukelwa yiSikhungo Sokufunda. 

 • Imibhalo yezemfundo noma irekhodi (abafundi abangewona abonyaka wokuqala). 

 • Ubufakazi bendawo yokuhlala. 

 •  Isakhiwo semali yesikhungo semfundo.

 • Imininingwane yasebhange Yesikhungo Sokufunda.

 • Ubufakazi bemali engenayo yabafundi / Abazali / Umnakekeli (iziliphu zokuhola ezi-3 zakamuva, uma kuqashwa).

 • Incwadi yokugqugquzela kanye ne-afidavithi lapho kunesidingo sezimali.

 • Abafundi okwamanje abathola ukwesekwa kwe-NSFAS abafaneleki ukufaka isicelo.

 • IMmabana Arts Culture and Sport Foundation, kanye nabasebenzi bakaHulumeni.

 •  Ezokuthutha Nokudla.

 •  Imfundaze izokhokha imali yokufunda, izinto zokufunda, kanye nendawo yokuhlala (lapho kudingeka). Ubufakazi obusebenzayo 
  izohlinzekwa ngezindleko zempahla yokufundisa kanye nendawo yokuhlala. 

Sicela uqaphele ukuthi okulandelayo kuzoholela ekutheni isicelo singacatshangwa:
 • Ukwehluleka ukwanelisa zonke izidingo / ukuhambisa yonke imibhalo edingekayo.

 • Izinhlelo zokusebenza ezingaphelele nezingemuva kwesikhathi.

Amafomu okufaka izicelo ehlangene wonke amadokhumenti adingekayo kufanele athunyelwe Ezikhungweni ZakwaMmabana kuso sonke iSifundazwe sase-NW : Mahikeng , Taung, Lehurutshe, Rustenburg, Kanana Community Arts Centre (Orkney), noma athunyelwe ku-inthanethi ku:Bursary2022@mmabana.org.za

pic41.jpg

Amafomu Okukhangisa Ngemifundaze kanye Nezicelo ayatholakala kuzo zonke izindawo ezilandelayo:

 • Landa Isikhangiso Semifundaze Ngezansi:

 •  Mmabana Izikhungo kuso sonke iSifundazwe sase-NW : Mahikeng , Taung, Lehurutshe, Rustenburg kanye neKanana CAC e-Orkney. Landela isixhumanisi ekhasini likaMmabana Facebook.

 • Landa Ifomu Lesicelo Ngezansi:

Ngemibuzo emayelana nesicelo soMfundaze wakwaMmabana, sicela uthinte uNksz Pumla Mpahlwa kule mininingwane yokuxhumana: Cell: 066 421 2796, ikheli le-imeyili:Pumla@mmabana.org.za

Masithole

Okomphakathi

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
IMG-20220528-WA0037(1).jpg
bottom of page