top of page

Ibali Lethu

Malunga

IMmabana iSiseko soBugcisa, iNkcubeko neMidlalo sisekwe ngokoMthetho kaMmabana onguNombolo 07 ka-2000 njengoko ulungisiwe, kwaye yishedyuli ye-PFMA yeQumrhu loLuntu leSebe lezoBugcisa, iNkcubeko, iMidlalo noLonwabo kwiPhondo laseMntla Ntshona.

pic46.jpg

Ubuthunywa

ISiseko soBugcisa, iNkcubeko neMidlalo iMmabana izibophelele ekuphuhliseni, ekukhuthazeni, ekwandiseni nasekukhuthazeni uluhlu lulonke lobuGcisa, iMidlalo yoBugcisa nokuxhasa izakhono, ubungcali, ubuchwepheshe nokugqwesa kwiPhondo loMntla Ntshona naseMzantsi Afrika ngokuthi:

  • Ukuba ngumbutho oqeqeshiweyo wobuGcisa, iNkcubeko neMidlalo ome kwezi ntsika: Imfundo yobugcisa, uphuhliso, noqeqesho, ukwenza nokwenza kunye nokuchonga italente.

  • Ukukhuthaza bonke abachaphazelekayo, kubandakanywa bonke abasemagunyeni kunye noluntu kugcino nophuhliso olungaphezulu lweziseko ezingundoqo zemidlalo nobugcisa kwaye apho kunokwenzeka kusetyenziswe iindawo esele zikhona kuyo yonke eminye imimandla yePhondo.

  • Ukuziphuhlisa njengequmrhu lobugcisa, inkcubeko kunye nemidlalo yobugcisa, ngokuhambelana noMgaqo-nkqubo wePhondo, weSizwe kunye neNkcubeko.

  • Ukuba ngumbutho wokwabelana ngezibonelelo ozibophelele ekudaleni ubhaliso lwabahlali bePhondo loMntla Ntshona. 

  • Ukuba ngumbutho onezinto ezininzi ezibonisa iintlobo ngeentlobo zemidlalo yobugcisa nobugcisa, iinkqubo kunye neenkonzo kuluntu kuzo zonke iingingqi zePhondo loMntla Ntshona.

IMG-20220528-WA0024.jpg

Umbono

Ukukhokela kuphuhliso, ushishino, ukusebenza nokufundisa ubugcisa, inkcubeko kunye nemidlalo yobugcisa kubantu bePhondo loMntla Ntshona naseMzantsi Afrika.

bottom of page