top of page
Acting1.jpg
IMG-20220528-WA0023.jpg

ISICELO SEBHASO

2022

Umhla wokuvula:

30 Meyi 2022

Umhla wokuvala

ISiseko soBugcisa, iNkcubeko, kunye neMidlalo iMmabana ngoku inika abafaki-zicelo ithuba lebhasari yezifundo zesidanga sokuqala kunye nesidanga sokuqala kwiinkalo zokufunda zoKwenziwa noBugcisa obuBonakalayo. 

IIMFUNO ZOKUFANELEKA / IMIQATHANGO YOKWAMMKELA 

Abafake izicelo kufuneka banelise ezi mfuno zisezantsi zilandelayo zokuqwalaselwa: 

 • Abemi boMzantsi Afrika abahlala kwiPhondo loMntla Ntshona.

 • Ubungqina bomvuzo oko kukuthi, amaphetshana entlawulo eenyanga ezi-3 zomenzi-sicelo, umzali okanye umgcini (ukuba uqeshiwe). 

 • Imfuno yezemali eqinisekisiweyo apho ikhona, oko kukuthi, i-afidavithi kunye neleta yenkuthazo. 

 • Ukwamkelwa / ukwamkelwa kwiZiko lemfundo laseMzantsi Afrika elivunyiweyo ngokwesiqinisekiso esicetywayo.

IIMFUNO

Abafake izicelo kufuneka bangenise la maxwebhu alandelayo anyanzelekileyo kunye nefom yesicelo emiselweyo:

IIMFUNO

OKUSHIYELWAYO

IINDLEKO

 • Ikopi eqinisekisiweyo yeSazisi (ikopi eqinisekisiweyo kungadlulanga iinyanga ezi-6).

 • Ubungqina bokwamkelwa liZiko lemfundo. 

 • Imibhalo yezifundo okanye irekhodi (abafundi abangengobonyaka wokuqala). 

 • Ubungqina bendawo yokuhlala. 

 •  Isakhiwo sentlawulo yeziko lemfundo.

 • Iinkcukacha zebhanki zeZiko lemfundo.

 • Abafundi / Abazali / Ubungqina boMgcini wengeniso (Iziliphu zemivuzo ezi-3 zakutsha nje, ukuba uqeshiwe).

 • Ileta yenkuthazo kunye ne-afidavithi apho kukho imfuno yemali.

 • Abafundi abafumana inkxaso ye-NSFAS ngoku abafanelanga ukufaka izicelo.

 • iMmabana Arts Culture and Sport Foundation, kunye nabasebenzi bakaRhulumente.

 •  Izothutho kunye neZidlo.

 •  IBhasari iya kuhlawula iifizi zokufunda, imathiriyeli yemfundo, kunye nendawo yokuhlala (apho ifuneka khona). Ubungqina obusebenzayo 
  kuya kubonelelwa ngeendleko zemathiriyeli yemfundo kunye nendawo yokuhlala. 

Nceda uqaphele ukuba oku kulandelayo kuya kubangela ukuba isicelo singaqwalaselwa:
 • Ukungaphumeleli ukwanelisa zonke iimfuno / ukungenisa onke amaxwebhu afunekayo.

 • Izicelo ezingaphelelanga nezifike emva kwexesha.

Iifom zezicelo kunye ziya kuthunyelwa onke amaxwebhu afunekayo kuMaziko akwaMmabana kulo lonke iPhondo leNtshona Koloni : Mahikeng , Taung, Lehurutshe, Rustenburg, Kanana Community Arts Centre (Orkney), okanye angeniswe kwi-intanethi ku:Bursary2022@mmabana.org.za

pic41.jpg

Isibhengezo seBhasari kunye neefom zezicelo ziyafumaneka kuzo zonke ezi ndawo zilandelayo:

 • Khuphela apha ngezantsi iNtengiso yeBhasari:

 •  Mmabana Amaziko kulo lonke iPhondo laseNW : Mahikeng , Taung, Lehurutshe, Rustenburg kunye neKanana CAC eOrkney. Landela ikhonkco kwiPhepha likaFacebook likaMmabana.

 • Khuphela Ifomu Yesicelo Ngezantsi:

Ngemibuzo enxulumene nesicelo seBhasari kaMmabana, nceda uqhagamshelane noNkosazana Pumla Mpahlwa kwezi nkcukacha zoqhagamshelwano zilandelayo: Cell : 066 421 2796, idilesi ye-imeyile:Pumla@mmabana.org.za

Masifumane

Ezentlalontle

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
IMG-20220528-WA0037(1).jpg
bottom of page