top of page
Acting1.jpg
IMG-20221215-WA0007_copy.jpg

ISICELO SENKXASO-MALI

2022 : IIPROJEKTHI ZOBUGCISA

15 December 2022

Mmabana Call for auditions for Short Film Letsopa

05 December 2022

Mmabana Call for auditions for Short Film Letsopa

IMmabana iMmabana Arts, Culture and Sport Foundation inovuyo ukwazisa esi sicelo sezicelo  yeeprojekthi ezintsha zobugcisa zonyaka-mali wama-2022/23. Abantu, iinkampani kunye ne-cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_imibutho yobugcisa ebhalisiweyo bayamenywa ukuba bafake izicelo zokufumana inkxaso-mali kwiiprojekthi zobugcisa ngokuhambelana ne- _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5fficcrafting, uncwadi lomdaniso, inkqubo yokudansa, uncwadi lomdaniso,58d , ifilimu kunye nezinto ezibonakalayo  arts zombini ukuhanjiswa ngokomzimba kunye ne-intanethi. Iiprojekthi kufuneka zibe nenguqulelo entsha, zikhuthaze urhulumente  eziphambili, inkcubeko, ukujongana nomanyano loluntu, kunye nelifa lemveli kwaye kufuneka zibonise amandla _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad58 ixesha elibalulekileyo lokugcinwa. Imisebenzi ecetywayo kufuneka ibe yeyesizwe  ukubaluleka kuthathelwa ingqalelo izindululo zeqhinga leMmabana Foundation _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfing icandelo lophuhliso lobugcisa bePhondo laseMntla kunye nophuhliso lobugcisa bePhondo lase-West West.

Kuya kukhethwa kuqala izicelo ezikhuthaza ukurhweba, ukubandakanyeka kwabasetyhini, kunye nokuveliswa kwezinto ezintsha kwicandelo kunye nezo zifuna ukuyilwa kwemisebenzi emitsha kwimeko entsha yesiqhelo. Iiprojekthi ezicetywayo kufuneka zibonise impembelelo kunye nexabiso kuluntu ezisebenza kulo. Iprojekthi eyenziweyo kufuneka ichaze ubuncinane iziphumo ezintathu (3) kwezi zilandelayo zobugcisa, ixabiso lezoqoqosho, ixabiso loyilo, ixabiso lentlalo, ixabiso lonyango okanye ixabiso lemfundo. Esi simemo sikwakhuthaza imibutho yezobugcisa kunye nabantu abaxhasa ukubandakanyeka kolutsha olungaphangeliyo kunye nabantu abakhubazekileyo. 

 

Olona lwabiwo luncinane lwezicelo yi-R100 000. Ubuninzi bemali ekufakwa kuyo isicelo akufuneki bube ngaphezulu kwe-R350 000. Ulwabiwo luya kuhambelana nesicwangciso se-MACSF kunye neziphumo ekujoliswe kuzo. 

Iifomu zezicelo ziya kufumaneka ukuze zikhutshelwe kwiwebhusayithi yakwaMmabana/ Mmabana Centres eMahikeng, Lehurutshe, Tlhabane, Taung nase (Gqr KK) eKanana Community Arts Centre kwakunye nakwii-ofisi zesebe le-ACSR newebhusayithi.

Imiqathango yokwamkelwa kwezicelo:

Kagiso

A 25 year old, Setswana speaking man. Our hero, Kagiso, is an embodiment of hope. Raised in a family where a mother is a staunch Christian, while the father is a man who believes in Setswana traditional customs, he has inherited both the traditional and Biblical wisdom from his parents, but he seeks to have his own views of the world. His mission is to become a better man than his father, Mothlala. Kagiso’s efforts to have a loving and compassionate relationship with his father is met with a hardened toughness. His father, a former mineworker, believes a man has to be tough to survive the modern times.

Poster 2_edited.jpg

Boipelo

A very confident 25 year old, Setswana speaking woman with a forceful personality. Having been raised by a single father, she took on a motherly role which makes her want to mother everyone in her life. She learnt everything about clay and pottery art from her father. Unlike Kagiso who is drawn more into the art form by passion, Boipelo sees the art as an outlet to make a living.

Poster 2_edited.jpg

Ntate Motlhala, Kagiso’s father

A 50 year old Setswana speaking man. He used to work in the Platinum plants as a skilled steel worker. He provided for the family until he got injured at work and could not work anymore. The inability to provide as a man bruised his ego, making him demand respect at all cost. He also carries anger believing he was not given what was due to him by the company he worked for. This makes him impatient and violent towards everyone around him, especially his wife and Kagiso.

Poster 2_edited.jpg

Morongwa, Kagiso’s mother

A 45 year old  Sesotho speaking woman who holds on to both Christian and Traditional values (She is late).

Poster 2_edited.jpg

Tshweu, Boipelo’s father

He is a 55 year old Setswana speaking ceramist and artist, a thinker, who believes in the Philosophy of The Potter’s Hand, that if the potter or the molder doesn’t guide and shape the clay the clay will fail to produce the desired results. He applies this philosophy both in his clay work and in life. Tshweu has had a share of fame in his life where some of his works are found in various galaries, but he decided to live that life in the past. He believes back then he had not found himself as a black person and as a man.

Poster 2_edited.jpg

Koko

A charismatic 55year Setswana Speaking old woman. She is the centre manager at the Art-Centre and handles the day to day operations. She is a great believer in using art to take young people away from the perilous life of self-debauchery and wayward behaviour.

Poster 2_edited.jpg
 • Onke amacandelo afanelekileyo efom yesicelo kufuneka azaliswe ngokupheleleyo.

 • Onke amaxwebhu aceliweyo makangeniswe kunye nefom yesicelo.

 • Izicelo zingangeniswa ngokwasemzimbeningomhla okanye ngaphambi kwe-21 Juni 2022 ngo-4: 30pm kuyo nayiphi na i 
  Amaziko e-MACF
  (Mahikeng, Lehurutshe, Tlhabane, Taung and in (Dr KK) Kanana Community Arts 
  Centre) KUPHELA.

 •  Izicelo kufuneka zithunyelwe kule dilesi ye-imeyile Projects2022@mmabana.org.za
   

Masifumane

Ezentlalontle

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
24.jpg
bottom of page