top of page

Qhagamshelana
Us

Isiseko soBugcisa, iNkcubeko kunye neMidlalo yaseMmabana
isekwe nguMthetho onguNomb. 7 ka-2000 njengoluntu
iziko eliphantsi kweSebe lezoBugcisa, iNkcubeko,
Imidlalo noLonwabo kwiPhondo loMntla Ntshona.
ISiseko sisebenza njengeShedyuli 3C,
noxanduva lokukhuthaza nophuhliso
yoBugcisa boBugcisa, inkcubeko kunye nomdlalo wobugcisa wangaphakathi
imisebenzi kwiPhondo loMntla Ntshona.

Umnxeba: +27 (0) 18 384 4890

I-imeyile: info@mmabana.org.za

103 Sekame St, Mmabatho Unit 4, Mahikeng, 2735​

Enkosi ngokungenisa!

  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon
bottom of page