top of page
IMG-20220528-WA0022.jpg
IMG-20220528-WA0005.jpg

ISICELO SESIBONELELO SEPACC

2021/22

Umhla wokuvula:

30 Meyi 2022

Umhla wokuvala

ISiseko soBugcisa, iNkcubeko, kunye neMidlalo iMmabana ngoku inika abafaki-zicelo ithuba lebhasari yezifundo zesidanga sokuqala kunye nesidanga sokuqala kwiinkalo zokufunda zoKwenziwa noBugcisa obuBonakalayo. 

Masifumane

Ezentlalontle

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
IMG-20220528-WA0037(1).jpg
bottom of page